Heavy Duty Metal

Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine

Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine
Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine

Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine    Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine

Name: Strong Shearing cuting knife. Net weight: about 17.5Kg.


Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine    Heavy Duty Shearing Knife, PCB Board Polymer Sheet Metal Steel Shearing Machine